តើសហគ្រិនគួរមើលលើចំណុចអ្វីខ្លះ មុនពេលជ្រើសរើសវិនិយោគិន? 

ការជ្រើសរើសវិនិយោគិនឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់សហគ្រិន ព្រមទាំងសម្រាប់គោលដៅអាជីវកម្មរយៈពេលវែងផងដែរ។ លើសពីនោះវិនិយោគិនដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្ម អាចជួយគាំទ្រចក្ខុវិស័យអាជីវកម្ម និងផ្ដល់ជាគុណតម្លៃជាច្រើនដែលអាចដឹកនាំ និងជំរុញឱ្យអាជីវកម្មអ្នកទទួលបានភាពរីកចម្រើនទៅមុខផងដែរ។

Read More…