តើធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបែបណាដែល (Cambodian Angel Investors Network-CAIN) កំពុងស្វែងរក?  

ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីកំពុងតែបន្តមានកំណើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចាប់យកឱកាសជាច្រើនដែលកំពុងមានក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ដោយគំនិតថ្មីៗមួយចំនួនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបរិបទនៃការរស់នៅឱ្យប្រសើរជាងមុន និងគំនិតខ្លះទៀតជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឈម។ 

Read More…

តើសហគ្រិនគួរមើលលើចំណុចអ្វីខ្លះ មុនពេលជ្រើសរើសវិនិយោគិន? 

ការជ្រើសរើសវិនិយោគិនឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់សហគ្រិន ព្រមទាំងសម្រាប់គោលដៅអាជីវកម្មរយៈពេលវែងផងដែរ។ លើសពីនោះវិនិយោគិនដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្ម អាចជួយគាំទ្រចក្ខុវិស័យអាជីវកម្ម និងផ្ដល់ជាគុណតម្លៃជាច្រើនដែលអាចដឹកនាំ និងជំរុញឱ្យអាជីវកម្មអ្នកទទួលបានភាពរីកចម្រើនទៅមុខផងដែរ។

Read More…

5 million USD Fund Syndicates committed by CAIN Available for Potential Startups

On 18th January 2022, Cambodian Angel Investors Network (CAIN) have successfully organized a networking event for angel investors and startups in Cambodia as well as officially launched their CAIN Program Cohort 02 in the presence of the board of directors and co-founder of CiC, the management team of CiC, partners, …

5 million USD Fund Syndicates committed by CAIN Available for Potential Startups Read More »

fund syndicate

Congratulations on CAIN Challenge Top 3 Winners

𝗰𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀!!!ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​អាជីវកម្ម​ CAIN Challengesបានបញ្ចប់ ហើយយើងបានរកឃើញជ័យលាភីទាំង០៣រូប ៖

Read More…

CAIN – Introductory Workshop (01)

Saturday, November 07, 2020by Mr. LEM Chansamrach Managing Director, Cambodian Investors Corporation Plc (CiC Plc).- The concepts of Nature of Startup, Nature of Angel, and Relationship between angels and entrepreneurs. – Experience and case studies on Direct Investments, Co-investments, and Club Investment. ____For more inquiries about CAIN program:099 807 996 …

CAIN – Introductory Workshop (01) Read More »

Scroll to Top