តើធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបែបណាដែល (Cambodian Angel Investors Network-CAIN) កំពុងស្វែងរក?  

ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីកំពុងតែបន្តមានកំណើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចាប់យកឱកាសជាច្រើនដែលកំពុងមានក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ដោយគំនិតថ្មីៗមួយចំនួនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបរិបទនៃការរស់នៅឱ្យប្រសើរជាងមុន និងគំនិតខ្លះទៀតជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឈម។ 

Read More…